Σχετικά με το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας λειτουργεί με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου από τον Νοέμβριο του 2003 (απόφαση Συγκλήτου 6-11-03). Αναπτύσσει θεωρητική και εμπειρική έρευνα σε θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης οικονομίας, καθώς και μελέτες εφαρμογής προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες της πράξης.

Θέματα στα οποία επικεντρώνεται η δραστηριότητα του εργαστηρίου αφορούν στην επιχειρηματική ανάπτυξη και την στρατηγική καινοτομία, την τεχνολογία και τις νέες επιχειρήσεις, την ενδοεπιχειρηματικότητα και τη διεθνή επιχειρηματικότητα, την υλοποίηση στρατη­γικών αλλαγών και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, το χτίσιμο ανταγω­νιστικού πλεονεκτήματος και εταιρικής υπόληψης, τη διοίκηση αλλαγών και τη στρατηγική ηγεσία, τις ρυθμιστικές πολιτικές και την εταιρική διακυβέρνηση. Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις, το εργαστήριο έχει υιοθετήσει μια διεπιστημονική και συνθετική προσέγγιση, προσφέροντας το πλαίσιο για την ανάπτυξη επιστημόνων από διαφορετικά γνωστικά πεδία.